George Smoot III 乔治·斯穆特三世

2006年诺贝尔物理学奖
美国天体物理学家和宇宙学家
加州大学伯克利分校物理系教授
巴黎宇宙物理中心主任

美国天体物理学家和宇宙学家。他因与约翰·马瑟在宇宙背景探测器上的合作研究而获得2006年诺贝尔物理学奖。

主要奖项及荣誉

美国国家科学院院士

2003 年,爱因斯坦奖章

2006 年,诺贝尔物理学奖

教育与工作经历

1970 年,麻省理工学院 物理学博士

1994 年至今,加州大学伯克利分校物理系教授、研究生院冠名教授

2007 年至今,伯克利宇宙物理中心 创始人

2011 年至今,巴黎宇宙物理中心 主任

主要学术成就

斯穆特的研究成果促使“发现宇宙微波背景辐射的黑体形状和各向异性”,通过使用宇宙背景资源管理器卫星进一步推动了宇宙大爆炸理论。